Adatvédelem

Cégnév: BOSS2006 Hungária Kft.

Honlap címe: http://www.boss2006.hu.

Kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám, adószám.

Sütik

A www.boss2006.hu weboldal egyes részei a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a
továbbiakban: cookie) használnak. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Felhasználó
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz a boss2006.hu
mint adatkezelő hozzáférhessen.

A cookie-k 30 napig tárolódnak, Felhasználó ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a
cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata
nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő
harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását
tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására
szolgáló oldalon (http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A
cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok:

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonásának joga,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • adathordozhatósághoz való jog,
 • a tiltakozás joga.


Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában
tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok
továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.


Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az
Adatkezelő legkésőbb 25 napon belül eleget tesz.


Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 25 napon belül eleget
tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az
esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további
kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat
törlését kizárta.


Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta.


Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az
Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt
esetben, ill. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.


Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő
az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül
írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
elutasításának ténybeli és jogi indokait.


Hatályos törvények, jogorvoslati lehetőségek:


Az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:

 

 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló (Info tv.) 2011. évi CXII. törvény
 • A 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet - General Data Protection Regulation (GDPR).


Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy a személyes adatok nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek
megfelelően lettek kezelve, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., web: www.naih.hu/uegyfelszolgalat,--
kapcsolat.html
).


Technikai tájékoztatás, fontos információk:


A honlapon előfordulhatnak linkek más cégek weboldalaira. A Szolgáltató nem felelős más weboldalak titoktartási és
adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen Nyilatkozat csak a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra vonatkozik. A
Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Felhasználó személyes adatait illetéktelenektől megvédje.


A Szolgáltató kijelenti, hogy a rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból származó adatbázis-sérülésért,
adatlopásért vagy egyéb kárért semmilyen felelősséget nem áll módjában vállalni.


Az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezésekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a
felek békésen, peren kívül megegyezni nem tudnak, a jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
magyar bíróságok előtt történik. A Szolgáltató jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket - a vonatkozó
jogszabályok keretein belül - bármikor módosíthatja, mely módosításokat Felhasználó a Webáruház megnyitásával
tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.


Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019.10 17. napjától érvényes.